La Nina Oy

Läntinen Harjutie 11, 07920 Loviisa

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on La Nina Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

La Nina Oy

Läntinen Harjutie 11
07920 Loviisa

SUOMI

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

La Nina Oy
Nina Riikonen
p. +358 50 5911 431
nina@lanina.fi

 

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat (jälleenmyyjät, verkkokauppa asiakkaat ja potenttiaaliset asiakkaat).

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu La Nina Oy:n asiakassuhteeseen. Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyy aina henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin asiakastilaisuuksien yhteydessä ja asiakassuhteen ylläpitoon liittyvissä asioissa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa, joka lähinnä koskee sähköpostitse välitettäviä uutiskirjeitä.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

·       nimi

·       osoite

·       sähköposti

·       puhelinnumero

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

nina@lanina.fi

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla  henkilöllä on oikeus milloin vain tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin pitäjälle osoitteeseen:  nina@lanina.fi

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta tilausten tallennuksessa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, verkkolomakkeen kautta, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista tai asiakastapaamisista.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
La Nina Oy:n asiakasrekisteriin annettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterissämme tietojasi joko niin kauan kun asiakasrekisteri on meillä olemassa tai niin kauan kun on tarpeen.

 

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

La Nina Oy ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.